SolidWorks机械工程师网——最大的SolidWorks学习平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2876|回复: 38

1000金币(即1000论坛币)换图书活动(Solidworks 2013机械设计从入门到精通)

  [复制链接]

11

主题

285

帖子

224

金币

堂主

Rank: 4

积分
640
QQ
发表于 2016-8-6 18:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动类型:
线上活动
开始时间:
2016-8-6 18:18 至 2017-8-6 18:18 商定
活动地点:
中国大陆地区(不含港澳台及国外)
性别:
不限
已报名人数:
15
剩余名额:
0 人

1000金币(即1000论坛币)换图书活动(每人限一次)
1、1000金币(即1000论坛币)可换一本solidworks 2013或2014从入门到精通在线销售的纸制图书(或AutoCAD正版带光盘图书),非PDF,价值45到80多元。
2、所赠图书均为正规出版社出版的正版图书,图书带包装和光盘。
3、针对国内大陆地区(不包括港澳台),目前国外地区,暂不在此活动之列。
4、数量有限,换完即止!目前可换:Solidworks 2013机械设计从入门到精通,保证正版,全新带包装,含光盘!
网上售价70元!
网上销售地址:http://item.jd.com/11384544.html

目      录

第1章  SolidWorks2013基础.....................................................
1.1  SolidWorks概述.................................................................................................
1.1.1 SolidWorks、AutoCAD、Pro/E、UG和CATIA的比较..............................
1.1.2 SolidWorks的设计流程............................................................................
1.1.3 SolidWorks的特征建模方式.....................................................................
1.1.4 SolidWorks特征间的关系.........................................................................
1.1.5 SolidWorks的Windows功能.....................................................................
1.2  文件基本操作....................................................................................................
1.2.1 新建文件.................................................................................................
1.2.2 打开和导入文件.......................................................................................
1.2.3 保存、导出与关闭文件............................................................................
1.2.4 文件间的切换..........................................................................................
实例精讲——自定义尺寸标准和视区背景..................................................................
1.3  SolidWorks工作界面..........................................................................................
1.3.1 菜单栏和工具栏.......................................................................................
1.3.2 导航控制区..............................................................................................
1.3.3 绘图工作区和状态栏................................................................................
实例精讲——自定义工具栏.......................................................................................
1.4  视图调整方法....................................................................................................
1.4.1 利用鼠标和按键调整视图的方法..............................................................
1.4.2 利用工具按钮调整视图............................................................................
1.4.3 利用“视图”菜单命令调整视图..............................................................
实例精讲——视图调整练习.......................................................................................
1.5  SolidWorks对象操作和管理...............................................................................
1.5.1 创建对象.................................................................................................
1.5.2 选择对象.................................................................................................
1.5.3 删除对象.................................................................................................
1.5.4 隐藏对象.................................................................................................
实例精讲——绘制工件..............................................................................................
1.6  本章小结...........................................................................................................
1.7  思考与练习.......................................................................................................
第2章  草图绘制...........................................................................
2.1  草图基本操作....................................................................................................
2.1.1 进入和退出草绘环境................................................................................
2.1.2 草图工具栏..............................................................................................
2.2  草图绘制实体....................................................................................................
2.2.1 直线........................................................................................................
2.2.2 中心线.....................................................................................................
2.2.3 矩形........................................................................................................
2.2.4 多边形.....................................................................................................
2.2.5 圆............................................................................................................
2.2.6 圆弧........................................................................................................
2.2.7 椭圆........................................................................................................
2.2.8 椭圆弧.....................................................................................................
2.2.9 抛物线.....................................................................................................
2.2.10  槽口线...................................................................................................
2.2.11  样条曲线................................................................................................
2.2.12  文字......................................................................................................
2.2.13  点..........................................................................................................
实例精讲——“多孔垫”草图绘制............................................................................
2.3  草图绘制工具....................................................................................................
2.3.1 绘制圆角.................................................................................................
2.3.2 绘制倒角.................................................................................................
2.3.3 等距实体.................................................................................................
2.3.4 转换实体引用..........................................................................................
2.3.5 剪裁实体.................................................................................................
2.3.6 延伸实体.................................................................................................
2.3.7 分割实体.................................................................................................
2.3.8 构造几何线..............................................................................................
2.3.9 镜像实体.................................................................................................
2.3.10  阵列实体...............................................................................................
2.3.11  移动实体................................................................................................
2.3.12  旋转实体...............................................................................................
2.3.13  缩放实体...............................................................................................
2.3.14  伸展实体...............................................................................................
2.3.15  检查草图合法性.....................................................................................
实例精讲——“扳手”草图绘制................................................................................
2.4  标注尺寸和几何关系.........................................................................................
2.4.1 标注尺寸.................................................................................................
2.4.2 几何关系.................................................................................................
实例精讲——“手柄”草图绘制................................................................................
2.5  本章小结...........................................................................................................
2.6  思考与练习.......................................................................................................
第3章  特征建模...........................................................................
3.1  拉伸特征...........................................................................................................
3.1.1 “拉伸凸台/基体”的操作过程.................................................................
3.1.2 “拉伸凸台/基体”的参数设置.................................................................
3.1.3 “拉伸切除”特征...................................................................................
实例精讲——“链轮”设计.......................................................................................
3.2  旋转特征...........................................................................................................
3.2.1 “旋转凸台/基体”的操作过程.................................................................
3.2.2 “旋转凸台/基体”的参数设置.................................................................
3.2.3 “旋转切除”特征...................................................................................
实例精讲——“活塞”设计.......................................................................................
3.3  扫描特征...........................................................................................................
3.3.1 简单“扫描”特征的操作过程..................................................................
3.3.2 引导线“扫描”特征的操作过程..............................................................
3.3.3 “扫描”特征的参数设置.........................................................................
3.3.4 “扫描切除”特征...................................................................................
实例精讲——使用“几何关系”控制扫描..................................................................
3.4  放样特征...........................................................................................................
3.4.1 简单“放样”特征...................................................................................
3.4.2 引导线“放样”特征................................................................................
3.4.3 “放样”特征的参数设置.........................................................................
实例精讲——“挂钩”设计.......................................................................................
3.5  筋特征..............................................................................................................
实例精讲——给“螺丝孔”创建补强筋.....................................................................
3.6  孔特征..............................................................................................................
3.6.1 简单直孔.................................................................................................
3.6.2 异型孔向导..............................................................................................
实例精讲——设计“泵盖”.......................................................................................
3.7  倒角/圆角..........................................................................................................
3.7.1 倒角........................................................................................................
3.7.2 “倒角”的参数设置................................................................................
3.7.3 圆角........................................................................................................
3.7.4 “圆角”的参数设置................................................................................
3.8  抽壳特征...........................................................................................................
实例精讲——“特殊盘体”抽壳................................................................................
3.9  拔模特征...........................................................................................................
3.9.1 中性面拔模..............................................................................................
3.9.2 分型线拔模和阶梯拔模............................................................................
3.9.3 “拔模”的参数设置................................................................................
实例精讲——“传动轴”拔模...................................................................................
3.10 其他非常用附加特征.........................................................................................
3.10.1  圆顶特征...............................................................................................
3.10.2  自由形特征............................................................................................
3.10.3  变形特征...............................................................................................
3.10.4  压凹特征...............................................................................................
3.10.5  弯曲特征...............................................................................................
3.10.6  包覆特征...............................................................................................
3.10.7  加厚特征...............................................................................................
实例精讲——设计“螺旋桨”...................................................................................
3.11  本章小结.........................................................................................................
3.12  思考与练习......................................................................................................
第4章  参考几何体和特征编辑..................................................
4.1 参考几何体.........................................................................................................
4.1.1 基准面......................................................................................................
4.1.2 基准轴......................................................................................................
4.1.3 坐标系......................................................................................................
4.1.4 点.............................................................................................................
4.2 常用的特征编辑操作...........................................................................................
4.2.1 压缩/解除压缩...........................................................................................
4.2.2 编辑特征参数............................................................................................
4.2.3 动态修改特征............................................................................................
4.3 镜向与阵列.........................................................................................................
4.3.1 线性阵列...................................................................................................
4.3.2 圆周阵列...................................................................................................
4.3.3 镜向..........................................................................................................
4.3.4 曲线驱动的阵列........................................................................................
4.3.5 草图驱动的阵列........................................................................................
4.3.6 表格驱动的阵列........................................................................................
4.3.7 填充阵列...................................................................................................
实例精讲——设计机罩..............................................................................................
实例精讲——设计高尔夫杆.......................................................................................
4.4  本章小结...........................................................................................................
4.5  思考与练习.......................................................................................................
第5章  曲线曲面建模..............................................................
5.1  创建曲线...........................................................................................................
5.1.1 投影曲线.................................................................................................
5.1.2 分割线.....................................................................................................
5.1.3 组合曲线.................................................................................................
5.1.4 通过XYZ点的曲线..................................................................................
5.1.5 通过参考点的曲线...................................................................................
5.1.6 螺旋线/涡状线.........................................................................................
实例精讲——设计“绞龙”.......................................................................................
实例精讲——设计“双曲面搅拌机”.........................................................................
5.2  创建曲面...........................................................................................................
5.2.1 拉伸、旋转、扫描和放样曲面..................................................................
5.2.2 边界曲面.................................................................................................
5.2.3 填充曲面.................................................................................................
5.2.4 平面区域.................................................................................................
5.2.5 等距曲面.................................................................................................
5.2.6 直纹曲面.................................................................................................
实例精讲——设计“喷嘴”.......................................................................................
5.3  编辑曲面...........................................................................................................
5.3.1 延伸曲面.................................................................................................
5.3.2 圆角曲面.................................................................................................
5.3.3 缝合曲面.................................................................................................
5.3.4 剪裁曲面.................................................................................................
5.3.5 解除剪裁曲面..........................................................................................
5.3.6 删除面.....................................................................................................
5.3.7  替换面.....................................................................................................
5.3.8 移动复制曲面..........................................................................................
实例精讲——设计“电吹风”...................................................................................
5.4  本章小结...........................................................................................................
5.5  思考与练习.......................................................................................................
第6章  装配...................................................................................
6.1  装配基础...........................................................................................................
6.1.1 导入零部件..............................................................................................
6.1.2 零件配合.................................................................................................
6.2  装配编辑...........................................................................................................
6.2.1 阵列零部件..............................................................................................
6.2.2 移动零部件..............................................................................................
6.2.3 显示隐藏零部件.......................................................................................
实例精讲——装配“轴承座”...................................................................................
实例精讲——装配“膜片弹簧离合器”.....................................................................
6.3  创建爆炸图.......................................................................................................
6.3.1 建立爆炸视图..........................................................................................
6.3.2 爆炸直线草图..........................................................................................
实例精讲——装配“减速器”并创建爆炸视图...........................................................
6.4  装配体的干涉检查.............................................................................................
6.4.1 干涉检查.................................................................................................
6.4.2 孔对齐.....................................................................................................
6.4.3 间隙验证.................................................................................................
6.4.4 AssemblyXpert.........................................................................................
实例精讲——装配并检查“汽车制动器”..................................................................
6.5  本章小结...........................................................................................................
6.6  思考与练习.......................................................................................................
第7章  出二维工程图...................................................................
7.1  工程图概述.......................................................................................................
7.1.1 工程图的组成要素...................................................................................
7.1.2 工程图环境的模型树和主要工具栏...........................................................
7.1.3 简单工程图的创建...................................................................................
7.2  建立视图...........................................................................................................
7.2.1 模型视图.................................................................................................
7.2.2 标准三视图..............................................................................................
7.2.3 投影视图.................................................................................................
7.2.4 辅助视图.................................................................................................
7.2.5 剖面视图.................................................................................................
7.2.6 局部视图.................................................................................................
7.2.7 断开的剖视图..........................................................................................
7.2.8 断裂视图.................................................................................................
7.2.9 剪裁视图.................................................................................................
7.2.10  交替位置视图........................................................................................
实例精讲——绘制“三爪卡盘”工程图.....................................................................
7.3  编辑视图...........................................................................................................
7.3.1 编辑视图边线..........................................................................................
7.3.2 更新视图.................................................................................................
7.3.3 移动视图.................................................................................................
7.3.4 对齐视图.................................................................................................
7.3.5 旋转视图.................................................................................................
7.3.6 隐藏/显示视图.........................................................................................
实例精讲——绘制“泵盖”工程图............................................................................
7.4  标注工程图.......................................................................................................
7.4.1 尺寸标注.................................................................................................
7.4.2  尺寸公差.................................................................................................
7.4.3 形位公差.................................................................................................
7.4.4 孔标注.....................................................................................................
7.4.5 表面粗糙度..............................................................................................
7.4.6 插入中心线和中心符号线.........................................................................
7.4.7 插入表格.................................................................................................
实例精讲——标注“旋锁”工程图............................................................................
7.5  设置和打印输出工程图......................................................................................
7.5.1 工程图选项设置.......................................................................................
7.5.2 创建图纸模板..........................................................................................
7.5.3 打印工程图..............................................................................................
实例精讲——设计和打印装配工程图.........................................................................
7.6  本章小结...........................................................................................................
7.7  思考与练习.......................................................................................................
第8章  钣金设计...........................................................................
8.1  钣金基础...........................................................................................................
8.1.1 钣金设计方式..........................................................................................
8.1.2 钣金术语和其意义...................................................................................
8.1.3 认识钣金设计树和钣金工具栏..................................................................
8.2  钣金设计...........................................................................................................
8.2.1 基体-法兰/薄片........................................................................................
8.2.2 转换到钣金..............................................................................................
8.2.3 边线法兰.................................................................................................
8.2.4 斜接法兰.................................................................................................
8.2.5 褶边........................................................................................................
8.2.6 转折........................................................................................................
8.2.7 放样的折弯..............................................................................................
实例精讲——连接杆的钣金设计................................................................................
8.3 钣金编辑.............................................................................................................
8.3.1 绘制的折弯..............................................................................................
8.3.2 闭合角.....................................................................................................
8.3.3 焊接的边角..............................................................................................
8.3.4 断开边角/边角剪裁..................................................................................
8.3.5 展开与折叠..............................................................................................
8.3.6 切口与折弯..............................................................................................
8.3.7 成形工具.................................................................................................
实例精讲——硬盘架的钣金设计................................................................................
8.4  本章小结...........................................................................................................
8.5  思考与练习.......................................................................................................
第9章  焊件设计...........................................................................
9.1  焊件概述...........................................................................................................
9.1.1 焊件工具栏..............................................................................................
9.1.2 焊件特征.................................................................................................
9.2  结构构件...........................................................................................................
9.2.1 添加结构构件..........................................................................................
9.2.2 关于结构构件的路径草图.........................................................................
9.2.3 边角处理.................................................................................................
9.2.4 自定义结构构件的轮廓............................................................................
9.2.5 剪裁/延伸结构构件..................................................................................
实例精讲——焊接座椅..............................................................................................
9.3  附加焊件...........................................................................................................
9.3.1 焊缝........................................................................................................
9.3.2 角撑板.....................................................................................................
9.3.3 顶端盖.....................................................................................................
实例精讲——创建自行车三脚架................................................................................
9.4  其他焊件功能....................................................................................................
9.4.1 切割清单与焊件工程图............................................................................
9.4.2 焊接表的创建..........................................................................................
9.4.3 子焊件.....................................................................................................
实例精讲——沙滩车车架焊接件设计.........................................................................
9.5  本章小结...........................................................................................................
9.6  思考与练习.......................................................................................................
第10章  模具设计.........................................................................
10.1  模具设计基础..................................................................................................
10.1.1  几个需要了解的简单概念.......................................................................
10.1.2  模具设计工具条.....................................................................................
10.1.3  Solidworks中模具设计的基本流程..........................................................
实例精讲——相机盖分模操作...................................................................................
10.2  分模前的分析操作...........................................................................................
10.2.1 拔模分析.................................................................................................
10.2.2 底切分析.................................................................................................
10.2.3 分型线分析..............................................................................................
实例精讲——手柄模具分析.......................................................................................
10.3  分模前的整理操作...........................................................................................
10.3.1  分割线...................................................................................................
10.3.2  拔模......................................................................................................
10.3.3  移动面...................................................................................................
10.3.4  比例缩放...............................................................................................
实例精讲——安全帽分模操作...................................................................................
10.4  分模操作.........................................................................................................
10.4.1  分型线...................................................................................................
10.4.2  关闭曲面...............................................................................................
10.4.3  分型面...................................................................................................
10.4.4  切削分割...............................................................................................
10.4.5  型心......................................................................................................
实例精讲——创建手机壳注塑模具............................................................................
10.5  本章小结.........................................................................................................
10.6  思考与练习......................................................................................................
第11章  动画制作.........................................................................
11.1  运动算例操作界面...........................................................................................
11.2  动画向导.........................................................................................................
11.2.1  旋转零件动画.........................................................................................
11.2.2  制作爆炸或装配动画..............................................................................
11.2.3  保存动画................................................................................................
实例精讲——“产品展示”动画模拟.........................................................................
11.3  “手动”制作动画...........................................................................................
11.3.1  调整动画对象的起始方位.......................................................................
11.3.2  简单“关键帧”的调整...........................................................................
11.3.3  对象的显示、隐藏和颜色变换动画.........................................................
11.3.4  马达的添加和使用..................................................................................
实例精讲——“挖掘机”动画模拟............................................................................
11.4  复杂动画制作..................................................................................................
11.4.1  路径动画................................................................................................
11.4.2  相机动画................................................................................................
11.4.3  齿轮动画................................................................................................
11.4.4  带轮动画................................................................................................
11.4.5  “拧螺丝”动画.....................................................................................
11.4.6  参数关联动画.........................................................................................
11.4.7  “方程式动画.....................................................................................
实例精讲——“滑轮吊物”动画模拟.........................................................................
实例精讲——“仿真弹簧”动画模拟.........................................................................
11.5  本章小结.........................................................................................................
11.6  思考与练习......................................................................................................
第12章  综合实例——设计航模发动机...................................
12.1  航模发动机概述...............................................................................................
12.1.1  航模发动机结构和设计说明...................................................................
12.1.2  航模发动机设计思路..............................................................................
12.2  航模发动机的主要设计过程.............................................................................
12.2.1  汽缸的建模关键.....................................................................................
12.2.2  消音器建模关键.....................................................................................
12.2.3  化油器建模关键.....................................................................................
12.2.4  螺旋桨建模关键.....................................................................................
12.3  航模发动机的装配...........................................................................................
12.3.1  汽缸装配...............................................................................................
12.3.2  消音器装配............................................................................................
12.3.3  化油器装配............................................................................................
12.3.4  模型总装...............................................................................................
12.3.5  创建爆炸视图........................................................................................
12.4  绘制航模工程图...............................................................................................
12.4.1  创建发动机曲轴工程图..........................................................................
12.4.2  创建发动机装配工程图..........................................................................
12.5  渲染发动机......................................................................................................
12.6  航模运动仿真..................................................................................................
12.7  本章小结.........................................................................................................
12.8  思考与练习......................................................................................................


TB2TVhTqVXXXXXqXXXXXXXXXXXX_!!0-rate.jpg_400x400.jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg

已通过 (15 人)

  留言 申请时间
l1uyong

大家好

2016-8-17 15:10
委屈123

要的就是你

2016-8-15 16:10
青城叶子

我来了,来了

2016-8-14 15:50
1181331824

好的很

2016-8-14 11:10
QWERTY12345y

我的了,呵呵

2016-8-13 22:10
josiahzzy

努力攒钱来了

2016-8-11 22:10
changjiangtao

很喜欢

2016-8-11 12:10
richlin

张老师的书就是好

2016-8-10 09:10

SolidWorks机械工程师网
提示:建议使用谷歌浏览器浏览本网站!如单击这里下载!否则,可能无法下载附件文件!(支持大多数版本的谷歌浏览器,支持10、11两个版本的IE浏览器,支持360和QQ浏览器的极速模式,即谷歌内核模式,以及10和11版本的IE兼容模式,其余浏览器也是如此)
回复

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

51

金币

天使

Rank: 2Rank: 2

积分
132
QQ
发表于 2016-8-6 18:27:42 | 显示全部楼层
很不错,顶一下!
SolidWorks机械工程师网
提示:建议使用谷歌浏览器浏览本网站!如单击这里下载!否则,可能无法下载附件文件!(支持大多数版本的谷歌浏览器,支持10、11两个版本的IE浏览器,支持360和QQ浏览器的极速模式,即谷歌内核模式,以及10和11版本的IE兼容模式,其余浏览器也是如此)
回复

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

350

金币

堂主

Rank: 4

积分
563
QQ
发表于 2016-8-13 09:47:37 | 显示全部楼层

黄金广告位招租
钱不够啊,继续努力
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

561

帖子

596

金币

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
17390

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2016-8-14 14:50:40 | 显示全部楼层
是这本书么?别再邮寄成别的了
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

561

帖子

596

金币

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
17390

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2016-8-15 09:08:58 | 显示全部楼层

   经典案例图书
版主在没,我申请了的啊,什么时候审批啊
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

285

帖子

224

金币

堂主

Rank: 4

积分
640
QQ
 楼主| 发表于 2016-8-17 13:26:58 | 显示全部楼层
青城叶子 发表于 2016-8-15 09:08
版主在没,我申请了的啊,什么时候审批啊
绝对是这个,放心好了,一会就发了
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

285

帖子

224

金币

堂主

Rank: 4

积分
640
QQ
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:25:47 | 显示全部楼层

   经典案例图书
青城叶子 发表于 2016-8-14 14:50
是这本书么?别再邮寄成别的了
已发送,单号:719393722830,注意查收,中通,图书是:solidworks 2013 机械设计从入门到精通
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

65

金币

侠客

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
336

最佳新人活跃会员宣传达人

发表于 2016-8-27 09:04:42 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

95

主题

373

帖子

7336

金币

传奇

Rank: 8Rank: 8

积分
15822

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2016-9-11 18:29:48 | 显示全部楼层
我觉得这书不错,不知还有没有名额?
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

285

帖子

224

金币

堂主

Rank: 4

积分
640
QQ
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:24:50 | 显示全部楼层

黄金广告位招租
剑在手人在抖 发表于 2016-9-11 18:29
我觉得这书不错,不知还有没有名额?
这本书缺货,如确实需要,可送这本,你看行不行:https://item.jd.com/11595333.html
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

9

主题

21

帖子

787

金币

长老

Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1189
QQ
发表于 2016-10-1 08:33:43 | 显示全部楼层
solidworks论坛,顶一下。
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

95

主题

373

帖子

7336

金币

传奇

Rank: 8Rank: 8

积分
15822

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2016-10-2 08:37:55 | 显示全部楼层
宇宙之光 发表于 2016-9-29 12:24
这本书缺货,如确实需要,可送这本,你看行不行:https://item.jd.com/11595333.html
行,多谢版主,请问这本书如何申请?
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

11

主题

285

帖子

224

金币

堂主

Rank: 4

积分
640
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-5 17:45:39 | 显示全部楼层
剑在手人在抖 发表于 2016-10-2 08:37
行,多谢版主,请问这本书如何申请?
亲,拍这本吧https://www.swbbsc.com/forum.php? ... &extra=page%3D1,发的时候发这本:https://item.jd.com/11595333.html,非常抱歉,前面未给你及时审核。
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

219

金币

堂主

Rank: 4

积分
678

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王

发表于 2016-10-8 13:07:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

30

金币

天使

Rank: 2Rank: 2

积分
193

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人

发表于 2016-10-27 20:53:32 | 显示全部楼层
加入QQ群
参与讨论和学习

SolidWorks技术交流群

或扫描二维码加入

楼主辛苦了!
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

179

金币

侠客

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
478

最佳新人活跃会员宣传达人

发表于 2016-10-28 15:49:58 | 显示全部楼层

   经典案例图书
1000,攒到牛年马月
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

10

金币

混混

Rank: 1

积分
29

最佳新人

发表于 2016-10-31 09:11:40 | 显示全部楼层
加入QQ群
参与讨论和学习

SolidWorks技术交流群

或扫描二维码加入

很不错,顶一下!
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

333

金币

堂主

Rank: 4

积分
794

最佳新人宣传达人

发表于 2016-11-1 20:24:57 | 显示全部楼层

   经典案例图书
很不错,顶一下
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

22

主题

204

帖子

243

金币

长老

Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
1092

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2016-11-4 14:31:11 | 显示全部楼层
solidworks论坛,顶一下。
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

19

金币

侠客

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
377

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人

发表于 2016-11-8 13:13:55 | 显示全部楼层
金币不够,看来没戏了
SolidWorks机械工程师网
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线成语大词典 歇后语网 绕口令网 谜语网 脑筋急转弯网 算命网 名人轶事网 Solidworks机械工程师网 在线生成透明ICO图标
关闭 卷起
关闭 卷起

手机版|小黑屋| GMT+8, 2023-1-28 17:10 , Processed in 1.421875 second(s), 46 queries , Memcache On.

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

快速回复 返回顶部 返回列表